ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
И РИМСКОТО МОЗАЕЧНО НАСЛЕДСТВО НА ФИЛИПОПОЛ